Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla soutěže 2018

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let.

Individuální soutěž má dvě kategorie literární, podle věku dětí:
I. kategorie literární soutěže: 8–10 let
II. kategorie literární soutěže: 11–15 let

Individuální soutěž má také výtvarnou kategorii:
III. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Soutěž kolektivů má tři kategorie:
IV. kategorie speciální literárně-výtvarná: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí)
V. kategorie audiovizuální: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí a max. délka 3 min.)
VI. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2018. Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu. Dále samostatným dokumentem souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu.

II. Soutěžní práce

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte. Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

Kategorie literárně-výtvarná je určena kolektivům ve věku dětí od 8–15 let. Kolektiv vzniká od 2 zapojených dětí a je limitován počtem 5 dětí.  Jejich práce by měly mít rozsah minimálně 1 a maximálně 3 strany. Soutěž audiovizuální je rovněž určena kolektivům ve věku dětí od 8–15 let. Kolektiv vzniká od 2 zapojených dětí a je limitován počtem 5 dětí.  Video může mít maximální rozsah 3 minuty. Kolektivní výtvarná soutěž pro děti 4–7 let je limitována počtem minimálně 2, maximálně 5 dětí.

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2018.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2018.

III. Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

Přihláška jednotlivce do soutěže    •   Přihláška kolektivu do soutěže

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media).

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2018 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (kategorie 8–10 let a 11–15 let literární soutěže a audiovizuální kategorie).

Poznámka:
1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

Kontaktujte nás